Правила за огласување

Право на огласување

Право на огласување имаат сите приватни и физички лица кои имаат право да склучуваат договори за продавање на моторни возила и автоделови според правилата на Организацијата за заштита на потрошувачи и законски прописи во Република Македонија.

Категоризација

Возилата кои ги огласувате треба да бидат поставени во соодветната категорија. Огласи поставени во погрешна категорија нема да бидат публикувани.

Едно возило, еден оглас

Не е дозволено внесувањето на повеќе возила во еден оглас. Доколку имате повеќе од едно возило и сакате да ги огласите, додадете по еден оглас за секое од возилата.

Слики

Сликите кои ги прикачувате, треба да бидат од возилото кое го огласувате и не смеат да имаат лого на друг сајт или компанија. Не е дозволено да се користат слики од други огласи или слики симнати од други веб сајтови. Сите слики, кои не ги почитуваат правилата, ќе бидат избришани при процесот на одобрување на огласите без предупредување. Mobile24.mk го задржува правото да прецени дали една слика одговара на барањата за квалитет и дали ги почитува правилата за огласување на сајтот. Сите слики се публикуваат со воден жиг на Mobile24.mk.

Не се дозволени:
  • Слики од други огласи
  • Слики симнати од други веб сајтови
  • Слики со лого на друг веб сајт или компанија
  • Слики на кои логото на друг сајт е обоено, преправено или прикриено на друг начин
  • Слики од други возила
  • Слики со премногу лош квалитет (темни слики, размачкани...)
  • Слики кои се дублираат

Дублирање на огласи

Не е дозволено да се додава повеќе од еден оглас за едно возило. Доколку сакате да го измените вашиот оглас или да го обновите, променете го огласот. Сите огласи кои се дублираат ќе бидат избришани без предупредување.

Одговорност 

Огласувачoт лично ја носи одговорноста за неговиот оглас. Mobile24.mk не носи одговорност за огласеното возило, производ или услуга, информацијата во него и/или неговата точност.

Авторски права

Сите права за текстовите и сликите (информација) во огласот се пренесуваат на Mobile24.mk. Со качувањето на било каква информација на сајтот, корисникот гарантира дека ги има целосните права и согласност за публикување на информацијата на веб сајтот и дека ги префрла истите на Mobile24.mk.


Ако имате било какви прашања или проблеми во врска со овие правила за огласување, Ве молиме да не контактирате на info@mobile24.mk

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Mobile24.mk е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија.